ระดับ

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรทั้งหมดของภาษาอังกฤษ  Frisby  เข้าร่วมกับ  The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

แต่ละระดับของ  CEFR  แสดงถึงทักษะทางภาษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้สามารถทำได้ระดับสามารถใช้ประเมินความสามารถในการใช้งานจริงภายในขอบเขตของการตั้งค่าเฉพาะ   นอกจากนี้  ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนทราบเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะทดสอบภาษาอังกฤษที่มีข้อกำหนดในการสอบที่แตกต่างกัน 

CEFR.png

ระดับอ้างอิงทั่วไป

ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้สภายุโรป (The Council of Europe) ซึ่งเป็นสภาระดับโลก สำหรับระดับการอ้างอิงทั่วไป
นำเสนอมาตรการที่สะดวกและเข้าใจง่ายที่สุดในการติดตามความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

levels_2.gif

ติดตามการพัฒนาของคุณจากเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงกับ CEFR Certificates®  

CEFR A1

linered.png
CEFR Badge A1.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ A1 สามารถ...

 • โต้ตอบในวิธีที่ง่ายได้

 • ถามและตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับตนเองได้

 • ตอบสนองต่อข้อความที่ต้องการได้

เข้าใจและใช้สำนวนที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันและวลีพื้นฐานที่มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของความต้องการที่เป็นรูปธรรมสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้ สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อาศัย คนรู้จัก และสิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบในวิธีง่ายๆได้หากบุคคลผู้นั้นพูดอย่างช้าๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Breakthrough

ระดับการสอบ

 • IELTS: 2 – 3

 • TOEFL: 

 • TOEIC: 120 – 220

A1 c.png
 

CEFR A2

linered.png
CEFR Badge A2.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ A2 สามารถ...

 • ทักทายผู้คน สอบถามว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง
  และตอบสนองต่อข่าวได้

 • จัดการกับการแลกเปลี่ยนทางสังคมแบบสั้นๆได้

 • พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ สถานที่ที่จะไปและเตรียมการได้

 • ทำธุรกรรมง่ายๆในร้านค้า ธนาคาร และอื่นๆได้

 • รับข้อมูลอย่างง่ายเกี่ยวกับการเดินทางและบริการต่างๆได้

เข้าใจประโยคและสำนวนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่ใช้บ่อยๆได้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวการซื้อสิ้นค้า ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการงาน) สามารถสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตรง่ายๆและกิจวัตรประจำวันที่ต้องการการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาได้สามารถอธิบายด้วยคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับภูมิหลังของตนเองสภาพแวดล้อมและสิ่งที่ต้องการได้

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Waystage

ระดับการสอบ

 • IELTS: 3 - 4

 • TOEFL iBT: 0 - 56

 • TOEIC: 225 – 545

A2 c.png
 

CEFR B1

linered.png
CEFR Badge B1.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1 สามารถ...

 • ให้หรือเสาะหามุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวได้

 • แสดงประเด็นหลักของการสนทนาโดยละเอียดได้

 • รักษาจังหวะในการสนทนาได้

 • รับมือกับสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

 • เข้าสู่บทสนทนาในหัวข้อที่คุ้นเคย ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมไว้ได้

สามารถเข้าใจใจความสำคัญในเรื่องที่คุ้นเคยและพบเจอเป็นประจำในที่ทำงาน ในโรงเรียน ในการพักผ่อนและที่อื่นๆสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางสามารถสร้างข้อความที่เชื่อมต่อกับหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคยหรือให้ความสนใจได้ สามารถอธิบายประสบการณ์เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง จุดมุ่งหมาย และให้เหตุผลและคำอธิบายสำหรับความคิดเห็นและแผนการแบบสั้นๆได้

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Threshold

ระดับการสอบ

 • IELTS: 4 - 5

 • TOEFL iBT: 57 - 86

 • TOEIC: 550 - 780

B1 c.png
 

CEFR B2

linered.png
CEFR Badge B2.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ B2 สามารถ...

 • แสดงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปรายได้โดยการให้คำอธิบายที่เกี่ยวข้อง

 • eอธิบายมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆได้โดยการบอกข้อดีและข้อเสีย

 • แสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วในการโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง รูปแบบและความสำคัญของการสนทนาได้

 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพูดของตนเองได้

สามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่ซับซ้อนทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการอภิปรายทางเทคนิคในสาขาที่เขา/เธอเชี่ยวชาญ สามารถโต้ตอบความคล่องแคล่วและความเป็นธรรมชาติในการโต้ตอบแบบปกติกับเจ้าของภาษา โดยไม่ทำให้เกิดความเครียดกับทั้งสองฝ่าย สามารถสร้างข้อความที่มีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลาย และอธิบายมุมมองในประเด็นนั้นๆโดยบอกถึงข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกต่างๆได้

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Vantage

ระดับการสอบ

 • IELTS: 5 - 6

 • TOEFL iBT: 87 - 109

 • TOEIC: 781 - 940

B2 c.png
 

CEFR C1

linered.png
CEFR Badge C1.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ C1 สามารถ...

 • แสดงให้เห็นถึงการใช้คำศัพท์ที่กว้างขวางและการใช้คำศัพท์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี

 • แสดงออกอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

 • สร้างคำพูดที่ชัดเจน ลื่นไหล และมีโครงสร้างที่ดีแสดงการควบคุมการใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง

สามารถเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ตำราเรียนยาวๆและรู้จักความหมายโดยนัย สามารถแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องพยายามแสดงออกอย่างชัดเจนจนเกินไป สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดประสงค์ทางสังคมวิชาการและอาชีพ สามารถสร้างข้อความที่มีความชัดเจนมีโครงสร้างที่ดี และมีความหมายที่ซับซ้อนได้ แสดงการควบคุมการใช้โครงสร้างข้อเขียนรูปแบบต่างๆ สิ่งที่ใช้ในการเชื่อมประโยคและคำเชื่อมต่างๆได้

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Effective Operational Proficiency

ระดับการสอบ

 • IELTS: 6 - 7

 • TOEFL iBT: 110 - 120

 • TOEIC: 941 - 990

C1 c.png
 
 

CEFR C2

linered.png
CEFR Badge C2.png

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับ C2 สามารถ...

 • ถ่ายทอดความหมายได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นโดยใช้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล และมีการใช้คำขยายความหมายของคำหลักที่หลากหลาย

 • แสดงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในรูปแบบทางภาษาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความสำคัญสร้างความแตกต่างและเพื่อกำจัดความคลุมเครือ

สามารถเข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้อย่างง่ายดายสามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นการพูดหรือการเขียนสร้างข้อโต้แย้งและคำอธิบายในการนำเสนอที่สอดคล้องกันขึ้นมาใหม่ได้ สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติและแม่นยำ และแยกแยะความหมายได้เป็นอย่างดีแม้ว่าสถานการณ์จะมีความซับซ้อนมากขึ้น

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

 • Mastery

ระดับการสอบ

 • IELTS: 7 - 8

 • TOEFL iBT:

 • TOEIC: 

C2 c.png
เรื่องราว
ความสำเร็จ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ