ข้อกำหนด

มาตรฐานการรับประกันคุณภาพ

linered.png

ทุกสถาบันต้องมีหรือทำงานตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถส่งมอบโปรแกรมโรงเรียน Frisby ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันของคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 5 ประเด็นสำคัญของเราก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby ได้

เราจะหารือและประเมินทิศทางต่างๆกับคุณในระหว่างกระบวนการออกใบอนุญาต นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบสถาบันของคุณเป็นระยะใน 5 ประเด็นสำคัญในระหว่างการต่ออายุใบอนุญาตในอนาคต

 

พันธกิจและค่านิยมทางการศึกษาของสถาบัน


เราต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 

1. สถาบันมีหรือพร้อมที่จะใช้ ‘นโยบายความโปร่งใส’ ที่สนับสนุนการสอน การเรียนรู้และการประเมินที่แท้จริงกับนักเรียน ตามค่านิยมที่ตกลงร่วมกันเพื่อปรับปรุงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย

 

2. วัฒนธรรมภายในของสถาบันสนับสนุนแนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยที่ความต้องการของนักเรียนจะได้รับการประเมินและติดตาม

 

3. สถาบันมีหรือพร้อมที่จะใช้ ‘นโยบายความเท่าเทียมกัน’ ที่กล่าวถึงการรวมตัวกันของนักเรียนกับความต้องการพิเศษในการเรียนรู้และเงื่อนไขที่จำเป็นในการสนับสนุนพวกเขา


การจัดการสถาบันและความเป็นผู้นำ

 

เราต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 

1. สถาบันมีบุคลากรอาวุโสที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน FCIS ในฐานะของโรงเรียน คณะหรือหมวดภาษาอังกฤษภายในโครงสร้างองค์กรของตนเอง

 

2. บุคลากรอาวุโสแสดงให้เห็นถึงระดับของความเต็มใจและความเข้าใจในความต้องการหรือเป้าหมายในการปรับปรุงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถาบัน


ข้อกำหนดและข้อตกลงในการสอน


เราต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 

1. สถาบันมีตารางวิชาการที่กำหนดไว้สำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ตารางเวลาของโรงเรียนควรอนุญาตให้มีคาบเรียนภาษาอังกฤษรายสัปดาห์บนพื้นฐานที่สอดคล้องกัน

 

2. สถาบันมีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสอน EP บนพื้นฐานที่สอดคล้องกัน ซึ่งบุคลากร EP จะสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้


เราต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 

1. สถาบันส่งมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคนอย่างสุดความสามารถ 


สถานะทางกฎหมาย

 

เราต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 

1. สถาบันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย

 

2. สถาบันมีอำนาจและ/หรืออิสระในการเป็นแหล่งบริการด้านการศึกษาและการสอบจากต่างประเทศ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby หรือไม่?

Frisby College

พูดคุยกับทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเรา

ค่าธรรมเนียมของเรา

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต